Fucidin®

filmovertrukne tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 250 mg filmovertrukne tabletter 

Natriumfusidat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin.
3. Sådan skal du tage Fucidin.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger. 

1. Virkning og anvendelse

Fucidin indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum. Fucidin forhindrer bakterierne i at formere sig. 

 

Du kan tage Fucidin mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fucidin

 • hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner f.eks. simvastatin, atorvastatin).
 • du er allergisk over for natriumfusidat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fucidin: 

 • hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du at tage Fucidin.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

 

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion  

Der er set enkelte tilfælde med alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer på hudreaktioner. Disse opstår normalt i de første uger efter første anvendelse af Fucidin. 


Symptomerne omfatter hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, feber, svien i øjnene og ubehag ved at synke. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon).
 • medicin mod HIV og AIDS (proteasehæmmere f.eks. ritonavir, saquinavir).

 

Det kan være nødvendigt at justere dosis. 

Brug af Fucidin sammen med mad og drikke

Du kan tage Fucidin sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet: Du bør ikke tage Fucidin under graviditeten. Tal med lægen. 


Amning: Fucidin går over i modermælken. Da dit nyfødte barn kan få bivirkninger, skal du holde op med at amme, hvis det er nødvendigt, at du tager Fucidin. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sik- kert i trafikken. 

Fucidin indeholder lactose og natrium

Fucidin tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Fucidin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du bør ikke give Fucidin filmovertrukne tabletter til nyfødte og børn op til 12 år (inklusiv). Fucidin oral suspension forefindes til anvendelse hos børn fra 1 år. 

Dosering

Voksne: 2 tabletter (500 mg) 3 gange dagligt. 

Børn over 12 år: Dosis afhænger af barnets vægt. Barnet skal have 10 mg/kg 3 gange dagligt, f.eks. skal et barn, der vejer 25 kg, have en tablet 3 gange daglig. Børn der vejer mere end 50 kg bør anvende samme dosering som for voksne. Følg lægens anvisninger. 

 

Betændelse i hud og underhud 

Børn over 12 år og voksne: Dosis afhænger af, hvor alvorlig betæn- delsen er. Du skal tage 1 tablet (250 mg) 2 gange dagligt. Den dag- lige dosis for børn bør ikke overstige 30 mg/kg. Børn der vejer mere end 33 kg bør anvende dosering for voksne. Følg lægens anvisninger. 

 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Du må kun ændre dosis eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Hvis du taget for meget Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fucidin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du tager flere tabletter end anbefalet, risikerer du at få diarré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot. 

Hvis du glemt at tage Fucidin

Hvis du har glemt at tage Fucidin, skal du fortsætte med den sæd- vanlige dosis. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Ophobning af galde i galdegangene.
 • Forandringer i blodet. Det kan vise sig ved blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, bleghed, træthed, feber og infektioner. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig muskellidelse (rhabdomyolyse) der kan give symptomer som f.eks. muskelsmerter, muskelømhed, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Tilstanden kan medføre pludselig nyresvigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion. Akut nyresvigt er set hos patienter med gulsot, specielt når der også er andre sygdomme, der kan påvirke nyrerne.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):
Der er set enkelte tilfælde med alvorlige hudreaktioner, som kan udvikle sig til mere alvorlige problemer, hvis de ikke bliver behandlet. Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af følgende symptomer: 

 • Hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene (Steven-Johnson’s syndrom).
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden på over 30 % af krop- pen (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Omfattende hududslæt som omfatter lever, blod og andre organer (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symp- tomer også kendt som DRESS).

 

Disse alvorlige hudreaktioner opstår efter influenza-lignende symptomer, feber, hovedpine, smerter i kroppen (influenza-lignende symptomer). 

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Diarré, opkastning og kvalme.
 • Halsbrand og sure opstød. Mavesmerter. Mavegener
 • Søvnlignende sløvhedstilstand. Kraftesløshed, døsighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Appetitmangel. Hovedpine.
 • Leverbetændelse
 • Gulsot. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, næl- defeber og kløe.
 • Anormal leverfunktions-prøve.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Kløe. Rødmen.
 • Leverfunktion, abnorm. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte din læge.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotek. Det gælder også mulige bivirkninger som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen- syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin indeholder:

Aktivt stof: Natriumfusidat. 

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, lac- tosemonohydrat, magnesiumstearat, ɑ-tocopherol, vandfri kolloid silica, talcum; hypromellose og titandioxid (E171). 

Pakningsstørrelser:

Pakningen indeholder 20, 96 eller 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com
Tlf.: +45 6395 2700  

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ  

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...