Dipiperon®

tabletter 40 mg

Eumedica

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Dipiperon® 40 mg tabletter 

Pipamperon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Dipiperon til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel for dette produkt på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dipiperon
 3. Sådan skal du bruge Dipiperon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dipiperon tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes antipsykotika og anvendes til behandling af psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

 

Lægen kan have givet dig Dipiperon for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dipiperon

Brug ikke Dipiperon

 • hvis du er allergisk over for pipamperon eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6) eller over for andre butyrophenoner.
 • hvis dit nervesystem er svækket som følge af indtagelse af alkohol eller andre midler, som virker sløvende.
 • ved bevidsthedssvækkelse.
 • hvis du har Parkinsons sygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Dipiperon, hvis: 

 • du eller en anden i din familie har haft blodpropper, idet lægemidler som dette har været forbundet med dannelse af blodpropper.
 • du lider af hjertekarsygdomme, forstyrrelser i hjerterytmen eller andre i familien har hjertelidelser.
 • du har en depression.
 • du er ældre, er du særligt disponeret for at få ufrivillige og ukoordinerede bevægelser. Dosis skal muligvis justeres.
 • du har epilepsi eller øget risiko for kramper (f.eks. ved alkoholafvænning eller hjerneskade).

 

Tal med din læge, hvis du får et af følgende symptomer, mens du bruger Dipiperon: 

 • uregelmæssig puls
 • høj feber, stive muskler, hurtig vejrtrækning, voldsom svedtendens eller nedsat årvågenhed
 • trækninger i tunge, ansigt, mund eller kæbe
 • rystelser, stivhed, meget spyt/savlen, sløvhed, rastløshed, muskeltrækninger
 • udslæt over hele kroppen med mundsår og feber.

Brug af anden medicin sammen med Dipiperon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Dipiperon kan hæmme virkningen af: 

 • midler mod Parkinsons sygdom (bromocriptin, levodopa)
 • midler mod hjertelidelser (dopamin)

 

Tal med lægen hvis du får: 

 • lægemidler mod hjertelidelser (kinidin, amiodaron), da der er risiko for hjerterytmeforstyrrelser.
 • beroligende midler, sovemedicin, stærke smertestillende midler.
 • midler mod højt blodtryk, da risikoen for lavt blodtryk kan øges, hvis du tager Dipiperon.
 • midler mod depression (tricykliske antidepressiva).

Hvis dit centralnervesystem er svækket på grund af f.eks. sovemidler, beroligende midler, stærk smertestillende medicin eller alkohol, kan funktionen af nervesystemet blive yderligere nedsat, hvis du samtidig tager Dipiperon. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger af blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Dipiperon. 


Graviditet:
Du må kun bruge Dipiperon efter lægens anvisning. 


De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Dipiperon i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 


Amning:
Hvis du ammer, må du ikke bruge Dipiperon. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dipiperon kan i mindre eller moderat grad påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dipiperon indeholder lactose og saccharose.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

3. Sådan skal du bruge Dipiperon

Brug altid Dipiperon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er for voksne:

Startdosis: 40 mg 2-3 gange dagligt i 1 uge.  

Vedligeholdelsesdosis: 100-400 mg dagligt fordelt på flere doser. 

 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Hvis du har taget for mange Dipiperon tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Dipiperon, end der står i her, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering: 

Muskelstivhed, ukoordinerede bevægelser, rysten og langsomme bevægelser, lavt blodtryk, og/eller nedsat bevidsthed. I sjældne tilfælde påvirkning af hjerterytmen. 

Hvis du har glemt at tage Dipiperon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dipiperon

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med din læge.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger med ukendt hyppighed:  

 • meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring 112
 • høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptika syndrom).
  Kan være livsfarligt. Ring 112
 • kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue
 • nedsat kropstemperatur. Kontakt lægen
 • vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue
 • kramper (inkluderer kramper og grand mal anfald)

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • rykvise bevægelser, når armen bøjes/strækkes
 • bevidsthedssvækkelse

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • rokkende, vridende bevægelser især med benene
 • kramper i øjnene (oculogyrisk krise)
 • kramper i rygmuskulaturen
 • ufrivillige bevægelser
 • opkastning
 • nældefeber
 • stive, rykvise bevægelser
 • svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk
 • gangforstyrrelser
 • kraftesløshed og svaghed
 • menstruationsforstyrrelser
 • depression

 

Bivirkninger med ukendt hyppighed:  

 • blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan løsrives og føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du søge læge omgående.
 • almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
 • besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112
 • forhøjelse af leverenzymer
 • vægtøgning
 • overfølsomhed
 • rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk
 • langsomme, ufrivillige bevægelser
 • rysten
 • udslæt
 • mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens
 • svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • næseblod
 • træthed
 • hævelser i ansigt, arme og ben. Kontakt lægen
 • feber

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Websted: www.meldenbivirkning.dk. E-mail: dkma@dkma.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dipiperon utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Dipiperon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dipiperon indeholder:

 • Aktivt stof: Pipamperon. Hver tablet indeholder 40 mg som pipamperonhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, saccharose, talcum og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, runde, flade tabletter med delekærv og med inskriptionen ”DIPIP” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

40 stk. i blisterpakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EUMEDICA Pharmaceuticals GmbH  

Basler Straße 126  

79540 Lörrach  

Tyskland 

Fremstiller

EUMEDICA Pharmaceuticals GmbH  

Basler Straße 126  

79540 Lörrach  

Tyskland 

 

og 

 

EUMEDICA N.V./S.A. 

Chemin de la Nauwelette, 1  

BE-7170 Manage 

Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...